Tag: KSE

COVID 19 Moossnamen, Update

Mir hunn den offiziellen Circulaire kritt.

Et ass bestätegt dat d’Wand fir all Klemmer bis de 15. Dezember zou bleift.

Eis Traininge wäerte mir 2021 mat deenen zu deem Zäitpunkt gültege Moossnamen a Reegelen organiséieren.  Mir wäerten 2021 och an de Vakanzen Training halen an erweideren eis Saison bis an de Summer ran, natierlech en Accord mat der Ëffnung vun der Hal.

Mir hoffen dat Gittere vun iech gesond duerch des schwéier Zäit kennt an dat mir ënnert enger vernënfteger Form d’Feierdeeg mat deene Persounen deele kennen, déi eis wichteg sinn.

Hei klicke fir den Circulaire ze liesen.

Ëmmer nach keng Trainingen

Et fält eis immens schwéier d’Trainingen och no der Allerhellegevakanz bis op Weideres ausfalen ze loossen.

Mir hoffen dat d’Moossname geschwë gräife wäerten an dat mir sou séier wéi méiglech nees klamme kennen.

Passt weider gutt op iech an op déi aner op!

Nei Moossnamen am Kader vum Covid19

KSE Trainingen

Opgrond vun der Evolutioun vum Virus hu mir beschloss ALL eis Traininge bis den 8. November inclus anzestellen.

 

KSE Escalade Adultes

Adultes (ab 17 Joer) déi de Klammpass AN déi aktuell Memberskaart (2020/2021) hunn, kennen am Moment nach klamme kommen, do wou et virgesinn ass.  D’Klammzäite vun den Traininge kenne mat abezu ginn, vu dat den Training ausfält.  Dat gëtt d’Méiglechkeet dat d’Leit sech méi opdeele kennen.  Mir hänken eng Lëscht bei d’Wand wou dir iech aschreiwe sollt (fir een eventuelle Retraçage).  Gitferee klemmt ënnert senger eegener Verantwortung.

Klammt rücksichtsvoll a responsabel, am Sënn vun der Sécherheet an der Gesondheet vun eis all!

An der Vakanz wäerte mir eis nach emol zesummen di fir ze kucke wéi et ab dem 8. November weider geet.