Klammen 2021

Déi nei Mesuren am Kader vun der COVID19 sinn Donneschdeg vum Minister virgestallt ginn.  Mir krute Freideg d’Detailer a waarden elo nach op d’Richtlinne vun der Gemeng.

Trainingen:  Leider bleiwen d’Trainingen am Januar nach aus.  Et wier just méigeleg zu 4 een Training ze halen, dat ass fir eise klenge Club einfach net ze organiséieren.  Mir wäerten eis Trainingen iwwert d’Vakanze verlängeren, soubal mir nees eis ganz Kapazitéiten erlaabt kréien.

Escalade Adultes KSE:  Soubal mir wëssen ënnert wéi enge Konditiounen an Auerzäiten d’Klamme wäert statt fanne, gitt dir dat hei um Site gewuer.

Mir sinn eis bewosst dat et eng immens laang Zäit fir gitfereen ass, an dat ee esou lues ongedëlleg a midd gëtt.  Mir hoffen dat dir nach weider de Mutt fannt fir ze waarden a sou a beschten Ëmstänn nees klammen ze kënnen.

COVID 19 Moossnamen, Update

Mir hunn den offiziellen Circulaire kritt.

Et ass bestätegt dat d’Wand fir all Klemmer bis de 15. Dezember zou bleift.

Eis Traininge wäerte mir 2021 mat deenen zu deem Zäitpunkt gültege Moossnamen a Reegelen organiséieren.  Mir wäerten 2021 och an de Vakanzen Training halen an erweideren eis Saison bis an de Summer ran, natierlech en Accord mat der Ëffnung vun der Hal.

Mir hoffen dat Gittere vun iech gesond duerch des schwéier Zäit kennt an dat mir ënnert enger vernënfteger Form d’Feierdeeg mat deene Persounen deele kennen, déi eis wichteg sinn.

Hei klicke fir den Circulaire ze liesen.

Ëmmer nach keng Trainingen

Et fält eis immens schwéier d’Trainingen och no der Allerhellegevakanz bis op Weideres ausfalen ze loossen.

Mir hoffen dat d’Moossname geschwë gräife wäerten an dat mir sou séier wéi méiglech nees klamme kennen.

Passt weider gutt op iech an op déi aner op!