COVID 19 Moossnamen, Update

Mir hunn den offiziellen Circulaire kritt.

Et ass bestätegt dat d’Wand fir all Klemmer bis de 15. Dezember zou bleift.

Eis Traininge wäerte mir 2021 mat deenen zu deem Zäitpunkt gültege Moossnamen a Reegelen organiséieren.  Mir wäerten 2021 och an de Vakanzen Training halen an erweideren eis Saison bis an de Summer ran, natierlech en Accord mat der Ëffnung vun der Hal.

Mir hoffen dat Gittere vun iech gesond duerch des schwéier Zäit kennt an dat mir ënnert enger vernënfteger Form d’Feierdeeg mat deene Persounen deele kennen, déi eis wichteg sinn.

Hei klicke fir den Circulaire ze liesen.

Comments are closed.