Adulte KSE mat Klammpass ass nees méigeleg

D’Klammen ass ënnert verschidde Konditiounen ab MËTTWOCH, DEN 1. JULI 2020 nees méiglech. Mir maachen een Opruff un all eis Membere fir dess Konditiounen och strikt anzehalen.  Et wär schued wa mir d’Wand nees missten zou maache.

  • Klamme just fir KSE Memberen, Adultes MAT Klammpass
  • Méindes bis Freides vu 17:00 – 22:00 Auer
  • et MUSS een sech mat den 2 Kaarten (Memberskaart a Klammpass) beim Portier virstelle goen, IERT dat ee klemmt (de Portier muss heiansdo duerch d’Gebai goen, dat ass keng Excuse fir d’Kaarten net ze weisen)
  • Abstand halen, am beschten ëmmer eng Voie tëschend zwee Klëmmer ausloossen
  • Vestiairen an Dusche bleiwen zou
  • all aner Moossnam a Berécksiichtegungen am Kader vum Covid 19 bleiwen aktuel

Hëlleft eis dëst alles anzehalen a vill Spaass mat de fonkelneie Voien!

 

Comments are closed.